Muồm muỗm đã sơ chế (2023)

Thông tin chi tiết

Nguồn gốc

Muồm muỗm rang Mường Lò là món ăn được làmtừ nguyên liệu vô cùng đặc biệt. Thoạt nhìn nhiều người sẽ nhầm lẫn giữa muồm muỗm và cào caovì hình dáng hai loài này khá tương đồng. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ hơn bạn sẽ nhận thấy được thân hình của muồm muỗm thon cũng như có đôi cánh gọn gàng, râu của muỗm cũng dàihơn so với cào cào rất nhiều.

Công dụng

Muồm muỗm sau khi được bắt về sẽ phải trải qua khâu sơ chế thật sạch (vặtcánh, bỏ chân, ngắt đầu,rút ruột), rửa sạch,để cho ráo nước rồi mới tiến hành cho vào chảo để rang. Các khâu sơbiến không hề yêu cầu sự cầu kỳ, tỉ mỉ hay quá khó nhưng vẫn đòi hỏi người làm phảicó kỹ thuật. Bởi nếu như không cẩn thận, muồm muỗm dễ dàng bị bể nát, các bộ phận không còn nguyên vẹn dẫn đến ảnh hưởng hương vị món ăn.

Ngoài việc thường xuyên được sử dụng trên bàn nhậu, muồm muỗm rang Mường Lò cũng là một món ăn tuyệt vời để ăn kèm với cơm. Món muồm muỗm rang mặn mặn, béo ngậy lại giòn tan ngay khi vừa đưa vào miệng. Chính vì thế đây làmón ăn này thường xuyên xuất hiện trong mâm cơm của các gia đình ở vùng cao Yên Bái, đặc biệt là đồng bào các dân tộc sống ở Mường Lò.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated: 02/10/2023

Views: 5331

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.